با توجه به تغییر در دستورالعمل فرایند احراز هویت از سمت شرکت سپرده گذاری مرکزی ، تا اعمال تغییرات جدید، به صورت موقت ثبت نام در سامانه 724 امکان پذیر نمی باشد.